zondag 10 december 2023
Lettergrootte

Veel belangstelling voor jaarvergadering

Voorzitter Maurice Houba, die zijn 9e jaarvergadering leidde, kon 49 Vriendenkringers begroeten en terugblikken op een prima verlopen verenigingsjaar.

Uitgebreid werd stilgestaan bij de financiële positie van het Steyler mannenkoor en met algemene stemmen werd besloten om, na zeven jaar, over te gaan tot een contributieverhoging. Ook zal er tijdens bepaalde evenementen een financiële bijdrage gevraagd worden. Dit werd besloten nadat 1e penningmeester Karel van Gerven de leden inzicht had gegeven in de financiële situatie van het koor. Namens de kascontrolecommissie stelde Jan Joosten voor om de penningmeester décharge te verlenen over het boekingsjaar 2022.

Hierna was het woord aan secretaris Dick de Nijs, die in zijn eerste jaarverslag een keurige en humoristische terugblik gaf op het afgelopen verenigingsjaar.

Oud-bestuurslid Frenk Willems, die altijd garant stond voor het organiseren van perfecte activiteiten werd hiervoor hartelijk bedankt door de voorzitter.

Tijdens de rondvraag werd het bestuur en voorzitter Maurice Houba in het bijzonder bedankt voor hun geweldige inzet voor Vriendenkring waarna de voorzitter de prima verlopen jaarvergadering kon sluiten.

 Klik op de foto om te vergroten


Ledenportaal